Агьрам, мукунсса куц бусса хъинну хъуннасса гьайкал — хьхьичIазаманнул Мисриллал пиръаьнтурал (Египетнал паччахIтурал) гьав.

Агьрам

ЦӀа дакьин дан

Юникод: 𓍋𓅓𓂋𓉴 , Египетнал агьрамнал цӀа – Дуниял.

БувчӀин баву дакьин дан

Ссылкарду дакьин дан


  Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.