Агьрам (Мисри)

Агьрам, мукунсса куц бусса хъинну хъуннасса гьайкал — хьхьичIазаманнул Мисриллал пиръаьнтурал (Египетнал паччахIтурал) гьав.

Агьрамкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.