Азирбижан ягу Азирбижаннал Республика (азирб. Azərbaycan Respublikası) — азирбижан халкьуннал билаятри. Азирбижан аьдад ~9 млн. инсан.

Азирбижан
Азирбижаннал ттугькьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.