АьнакӀи (хъаннил) ва Ажари (арантурал) (латӀин Gallus gallus domesticus) ичӀаллил хӀайванни.

Ажари ва АьнакӀи
АьнакӀул оьрчӀ

АьнакӀал къатлуву бур аьнакӀив ва ажари. Ажари кӀюрххи-кӀюрххила бизай. Ажарттул, цуппа бизайхту, эоь увкуну, циняв чантӀ учин бай. АьнакӀул ккунукру байссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.