Байрам-чак ягу Эд-чак, Эдрал-чак (аьрабнал маз صلاة العيد) байссар байрамрал кьини (Ураза-байрам, Кьурбан-байрам) Байрам-чак суннатри. Амма бувну хъинссар. Жула Идавсил (с.аь.с.) тачIав къакьабитайсса бивкIун бур Байрам-чак, ва тIалав буллай икIайсса ивкIун ур цайминнаяту, бувара тIий.

чак

My чак мизитраву бавугу – Идавсил суннатри. Мизитравун лавгун хъинссар лахъисса ххуллих, шаппай зана бивкIун кутIасса ххуллих дуаьрттугу дуллай. Шаппагу бан бучIиссар.

Байрам-чаклил дайссар кIира ракат. Чак байсса чIун – чани хъанан диркIния ахттайн бизаннин. Чак баву дайдишайссар ниятрая: «На ният дуллай ура кIира ракатрал суннат байрам-чак бан Ураза-байрам дучIаврин бувну Хъунасса Заннайн, Аллагьу акбар». Мизитраву буллай ухьурча чак, учайссар «жяматращал».

Ният дайхту учайссар, кару вичIачIан гьаз даврищал, «Аллагьу акбар». КIулминнал дуккайссар дуаь «Важжагьту» хъазамрал лув каругу дирхьуну «АльхIам» буккайсса кунна. «АльхIам» бувккуну кару гьаз дурну вичIачIан ялагу учайссар «Аллагьу акбар». Яла цIуницIа каругу хъазамрал лув дирхьуну дуккайссар: «СувхIаналлагьи вальхIамду лиллагьи ва ла илагьа Иллаллагьу ва Аллагьу акбар».

Ва дуаь дурккуну махъгу гьаз дурну кару учайссар «Аллагьу акбар». Ялагу хьхьичIра кунна каругу дирхьуну дуккайссар тара дуаь. Мукун ряххила дуккайссар «СубхIаналлагьи...» ва ряххила учайссар «Аллагьу акбар» Арулчин «Аллагьу акбар» увкуну буккайссар «АльхIам» «Аьузу...» тIий байбивхьун. Байссар цалчинмур сужда. КIилчинмур сужда къуртал хьуннин чак байссар муданмасса чак кунма. Бивзун кIилчинмур суждалия кIилчинмур ракат дан, учайссар «Аллагьу акбар» кару дишайссар хъазамрал лув, кару гьаз дурну учайссар «Аллагьу акбар». Кару цIуницIа дишайссар хъазамрал лув – буккайссар хьхьичIва кунма «СубхIаналлагьи...» My бувккуну махъ ххюлчингу гьаз дурну кару учайссар «Аллагьу акбар» каругу хъазамрал лув дирхьуну буккайссар «АльхIам» «Аьоьзу»-лия байбивхьуну. Чак къуртал байссар муданмасса чак кунма.

КIирагу ракатраву «АльхIам» бувккуну махъ буккайссар «Кьулгьува...» винна кIулсса дуаьртту. Чак къурталссар. Ца шинай кIийла байсса чакри, захIматссагу бакъассар, даражагу хъунмассар. Бувну хъинссар.[1]

Примечания

дакьин дан
  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит