Барзу (латIин Aquila etc. spp.) лелуххир. Барзу хъунмасса лелуххуйн учайссар. Барзул хъунмасса къеппа буссар. Къеппа буссар ккуртта бивкIсса. Барзу хъинну лахъну лехлан бикIайссар. Лехлай лахъну бунугу, барзул яру буссар щяв буруглай. КIанил яру буссар щяв хъанахъимуних буруглай.

Барзукьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.