Баскетбол (ингил basketball) — карунних ттуплий буккайсса тӀуркӀур.

Баскетболкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.