Бейсбол (ингил baseball) — карунних ттуплий буккайсса тӀуркӀур.

Бейсболкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.