Гьивч (латIин Malus) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар.

Гьивчул мурхь
Гьивчкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.