Гьиндусттан гьивхь

Гьиндусттан гьивхь (латIин Cocos nucifera) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар.

Гьиндусттан гьивхьхьул мурхь

Гьиндусттан гьивхьхьул мурхьру Лакку кIанай къаххяххайссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.