Дaрбáнт (Чуруль, оьрус Дербент), Дарбанд — ворота, застава) — Дагъусттанайсса, Каспий хьхьирил зуманивсса шагьру.

Дaрбaнт-къала кIинттул чIумал

Дарбантуллал шагьру исламрал кюрттаран ккалли бай, амма махъппурттуву шагьрулийсса бусурман агьулданул куннал куннащалсса арарду къаххуйсса дия. [1]

Шагьрулул тарихПравить

Шагьрулул гьану бивзун бур V ттуршукушинал дянив Ираннал хан Иездтгер II буйругъирайн бувну. ХIукуматрал дазулий къала кунма. 567 шинал паччахIну ираннал хан Хосров I Ануширван ивкIсса чIумал, байбивхьуну бур буллай шагьруулул чIиртту ва къаларду.

ПримечанияПравить

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит  Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.