ДукьрахӀан ягу Дукьра хӀан даншиврул зинигу, инигу, кӀутгу аьркинссар.

ДукьрахӀанкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.