Жунав (латIин Cornus mas) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар, ццихь бусса ахъулссар.

Жунаврал мурхь
Жунав
Cornus masкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.