Зунтту (чIяру аьдад Зунттурду)

Зунтту
Зунтту

Дагъусттаннай зунттурдугу буссар. Лакку кIану зунттал билаятри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.