Зунтту (чIяру аьдад Зунттурду)

Зунтту
Зунтту

Дагъусттаннай зунттурдугу буссар. Лакку кIану зунттал билаятри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.