Ичӏаллил хӏайван

(ТӀайла дуккан «ИчIаллил хIайван»)

Ичӏаллил хӏайвант

ччиту
дучри

Оьл, ттукку, чу, ккаччи, аьнакӏив, ччиту – ичӏаллил хӏайвантрур.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.