СалахӀуддин Айюби: различия между версиями

Нет описания правки
 
 
Бюхттулсса, дунияллийх цIа дурксса, [[Ислам]]рал аьралуннал бакIчи, [[ххачпарас]]ная Байтул Мукьаддас тархъан бувсса, СалахIуддин Айюби увссар 1136-ку шинал [[Нажмудин АйюбилАйюби]]л кулпатраву [[Такрит]] тIисса цIакь къалалул комендантну зий ивкIсса.
 
Нажмудин Айюби ивкIссар [[Халип Имамудин Занки]]л яла вихшала дусса кьюкьлуву вихшала дума. ЛяличIину, цинявннаяр гьунарду, кIулшиву, аькьлу ххиссагу уну, вихшалагу дуну тIий, жагьилсса оьрмулий СалахIуддин Айюби ивтссар министрну.
1173-кусса шинал, Халип Нуруддин аьпалухьхьун лавгссар, га цувагу ивкIссар Имамудиннул арс. Халиф Нуруддинул кIану бувгьуссар СалахIуддин Айюбил.
 
1187-ку шинал ганачIан бувкIссар хавар [[Макка]]лив хIаж бан нанисса бусурмантурайн ххачпарас ххявхсса. Ва гайнавасса цаппара ясир бувсса. Му хавар цанма баяйхту СалахIуддин Айюбил тIайла бувкссар аьраллу танмихI бан ххачпараснан ва ххассал бан ясир бувми, хIаж бан Маккалив най бивкIсса. Хитин тIисса кIанттурдай, [[Табария]] тIисса шагьрулия арх бакъа хьуссар гужсса талатаву. Га талатавривугу бусурманнал ларсъссар ххишала дакъа агьамсса ххувшаву, тархъан бувссар ясир бувмигу, ларсъссар кIунттихьхьун хъуннасса аьрщарал билаяту. Муния махъ СалахIуддин Айюби хIадур хъанан ивкIссар Байтул Мукьаддас хассал буван ххачпараснаща. ЧIявусса аьраллугу бавтIун гъан хьуссар Байтул МукьаддасрачIан, тIайла бувкссар маслихIатчитал шагьрулувун ххачпараснайн баян бан, дяъви къабувна, аьдадасса оь экьи къабувтIуна шагьру булара учин. Ххачпараснал кьамул къабувссар СалахIуддин Айюбил тIимур, маслихIат бан гьан бувми бувкIссар махъунмай. Яла СалахIуддиндул бачин бувссар аьрал шагьрулувун. Ххачпараснал, бусурманал аьрал ккаккайхту баян бувссар, талатаву къадурна, маслихIатрайн бувкIун щаллу банну зу тIимур куну. Ххачпарас, цалла думунищал, чанкьансса дишалагу ларсун, дяъвигу къабувна ита бавкьуссар.
 
Ва куццуй, оьттул кIунтI къабагьна, СалахIуддин Айюбил тархъан бувссар [[Байтул Мукьаддас]] ххачпарасная.
 
Шиннагу къархьуна Ричардлул[[Ричард]]лул зия дурссар икьрал. Яла СалахIуддин Айюбил ххачпарасная марцI дурну канийн ларсъссар аьрщарал [[дянивсса хьхьири]]л (''Средиземное море'') баргъбуккавал чулийсса зумарду, хьхьичIра ххачпарасначIа диркIсса.
 
Вана ва куццуй, СалахIуддин Айюбил цалва цайва бивхьусса бурж щаллу бувссар бакIуйн буккан бувну. Тархъан дурссар дуцири бусурманнал аьрщив ххачпараснацIа.
3989

правок