СалахӀуддин Айюби: различия между версиями

Нет описания правки
[[Сурат:Saladin and Guy.jpg|thumb|250px|<font color="grey"> СалахIуддин Айюби</font>]]
[[Сурат:Graf Saladin Damascus.JPG|thumb|250px|<font color="grey">СалахIуддин Айюби, Димашкь</font>]]
[[Сурат:Saladins grave damaskus.jpeg|thumb|250px|<font color="grey">СалахIуддин Айюби, Димашкь</font>]]
 
 
1173-кусса шинал, Халип Нуруддин аьпалухьхьун лавгссар, га цувагу ивкIссар Имамудиннул арс. Халиф Нуруддинул кIану бувгьуссар СалахIуддин Айюбил.
 
[[Сурат:Graf Saladin Damascus.JPG|thumb|left|250px|<font color="grey">СалахIуддин Айюби, Димашкь</font>]]
 
1187-ку шинал ганачIан бувкIссар хавар [[Макка]]лив хIаж бан нанисса бусурмантурайн ххачпарас ххявхсса. Ва гайнавасса цаппара ясир бувсса. Му хавар цанма баяйхту СалахIуддин Айюбил тIайла бувкссар аьраллу танмихI бан ххачпараснан ва ххассал бан ясир бувми, хIаж бан Маккалив най бивкIсса. Хитин тIисса кIанттурдай, [[Табария]] тIисса шагьрулия арх бакъа хьуссар гужсса талатаву. Га талатавривугу бусурманнал ларсъссар ххишала дакъа агьамсса ххувшаву, тархъан бувссар ясир бувмигу, ларсъссар кIунттихьхьун хъуннасса аьрщарал билаяту. Муния махъ СалахIуддин Айюби хIадур хъанан ивкIссар [[Байтул Мукьаддас]] хассал буван ххачпараснаща. ЧIявусса аьраллугу бавтIун гъан хьуссар Байтул МукьаддасрачIан, тIайла бувкссар маслихIатчитал шагьрулувун ххачпараснайн баян бан, дяъви къабувна, аьдадасса оь экьи къабувтIуна шагьру булара учин. Ххачпараснал кьамул къабувссар СалахIуддин Айюбил тIимур, маслихIат бан гьан бувми бувкIссар махъунмай. Яла СалахIуддиндул бачин бувссар аьрал шагьрулувун. Ххачпараснал, бусурманал аьрал ккаккайхту баян бувссар, талатаву къадурна, маслихIатрайн бувкIун щаллу банну зу тIимур куну. Ххачпарас, цалла думунищал, чанкьансса дишалагу ларсун, дяъвигу къабувна ита бавкьуссар.
3989

правок