Къур (латIин Daucus carota) ххяххияр.

Къур
Daucus carota subsp. maximus

КIулну бивкIун бур къурул оьтту цIулаган бувну ххуй байшиву. Утти заманнайгу хIакинтурал къурул щин хIачIан маслихIат буллай бур, оьтту чан хьусса чIумал, чурххал хIал кIюла бувксса чIумал. Къур хIисав дуллай бур качарданул мяъданну – 15 %, муниву бур витамину В1, В2, С, РР. Хъиннува чIявусса бур каротин, мунияту инсаннал чурххаву витамин А шайсса бунутIий. Мунийн бувну чайссар чурх лахъи буву куну.[1]

Примечания дакьин дан

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит