Май ягу Ххюлчинмур барзшинал ххюлчинмур барзри ва интнил шамилчинмур барзри.

Ххюлчинмур барзкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.