МухӀаррам барз

(перенаправлено с «МухIаррам»)

МухӀаррам барз (аьрабнал маз محرم)

Мунил хьхьичӀра-хьхьичӀсса кьини шин дайдихьулул кьинири. МухӀаррам барзгу занначӀа ххирраса барзри. АцӀния кӀивагу зурул хьхьичӀва хьичӀмургу ди. [1]

Хъун аву Аллагьнан, жуй цӀими бивхьусса. КӀанал бувцуну най буру жува ххирасса зурдардийн, ххирасса кьинирдайн, хьун баншиврул Цала ЦӀаний буллалимур ва хъун хьуншиврул Цува. [2]

ПримечанияПравить

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит (2008 11)
  2. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит (2008 12)



  Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.