Таврат , Библиялул, Бух Аманатрал цалчинми (Муса идавсилми) ххюва лу: БикI (בראשית), Гьижра (שמות), Левит (ויקרא), Аьдад (במדבר), КIилчинмур Кьанун (דברים).

Таврат ягу Ххюва лу
Тавраткьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.