ТӀабиаьт

Уттарамур ТӀабиаьт
ТӀабиаьт
Мяъданну : ТIабиаьтрал рангру
Уттарамур ТӀабиаьт

Уттарамур тӀабиаьтПравить

Ххяххияртту, хӀайвант – ва уттарасса тӀабиаьтрал бутӀар. Уттарасса тӀабиаьтравун духхайсса затру, ххяххияртту ва хӀайвант бакъа, цаймигу гьарзассар. Жува миннуй бацӀлай бакъару.

Къауттарасса тӀабиаьтПравить

Лухччи – ккуза куннасса планетар. Планета Лухччинийн, Аьрщи, кунугу, учайссар, учайссар Дуниял, кунугу. Лухччинул ялалу хьхьирирдаяту ва кьирияту сакин хьуну дуссар. Лухччинул ялалу – му хьхьири ва кьирир. ХъунмурчӀинмур бутӀа буссар хьхьирихь, ливчӀмургу – кьирихь. Лухччинул ялтту гьавалул къат дуссар. Ганийнни атмосфера учайсса. Лухччинул вив мяъданну буссар. Буссар лухӀинавтлил, хъуручӀул, муххал ва цаймигу инсаннан мюнпатсса ханхъуслил мяъданну. Миннуяту дуккайссар мах, алюмин, дувсси, къалай, чӀутӀи, арцу, муси, кӀяла муси, хьуму муси, тутия ва мукунна цаймигу затру. Муххаяту байссар чувин, дайссар чаннан. Дувссилияту дайссар дукни ва чарвит.


  Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.

СсылкардуПравить