Урдал МахIаммад

(перенаправлено с «Урдал Махıаммад»)

Урдал МахIаммад (Убри) (1681 – 1733), Лакку шаэр.

Аьлил арс Урдал МахIаммад-апанни увну ур 1681 шинал. Га ивкIун ур дурккусса, чIявусса мазру кIулсса, личIи-личIисса элмурдая хавар бусса, щалагу Дагъустаннай машгьурсса инсан. Ганая ливчIун бур аьрабнал, парснал, туркнал ва цаймигу мазурдий чивчусса тамансса луттирду. Ми луттирдал хIашиярттай дурсса чичрурдал буслай бур Убри хъунасса аьлимчув ивкIшиву. XVIII векрал 20-кусса шиннардий Чулахъ Сурхай, Щамаххуллал хан хьуну, Ширваннай каялувшиву дуллалиса чIумал, МахIаммад-апанни увцуну ивкIун ур Щамаххуллал мадрасавулуву дарс дихьлан. МахIаммад-апаннинал чивчусса шеърирдая хъинну чансса бакъа жучIанма бивну бакъар.