Финн ягу Пинн (пинн. чӀяру аьдад: suomalaiset) — Финляндиянал финно-угорнал халкьри. Финн халкьуннал аьдад 6,5 млн инсан. Финн халкь ххачпарасти.

Финн халкькьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.