Ххинчу (латӀин gnathus) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Ххинчукьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.