Хъунайннал Амма

Хъунайннал Амма (? - ?), Лакку шаэр.

Аммал оьрмулиясса бусала жучIанма балжину бивну бакъар. Бусласаврих бурувгун, Амма яхъанай ивкIн ур Нуцал-ханнал заманнай, ванияр 120-130 шинал хьхьичI. Хъунайннал хIатталливсса ца буркIунттуй дур укунсса чичру: «Увссар 1813, ивк1уссар 1933 шш. ХIусман – Аммал арс». Бур ца укунсса бусалагу. Ханнал инсантал дишала ласун Хъунав бувкIсса чIумал, Аиммал кIиягу арснал ми, цичIавгу къадуллуну, махъунмай гьан бувну бур. Ханналгу (цума ханналлив: Нуцаллуллив, юхссагу ганал ппу Асланнуллив кIулну бакъар) гайннайн оьвкуну, кIинналагу дарвачру бивщуну бур. Азарлувсса Нуцал-ханнал, цува захIматну къашай хьусса чIмал, авадансса ссайгьатращал гьан бувну бур хIакиншиврий цIа дурксса Аммайн оьвчин. Аммалгу жавабран чирчуссар тIар хъирив рирщусса назму.