Шаблон:НП+Россия ХьурукIул — лакрал шяравалу. Буххай бур Сельсовет «Хуринский».

Географиялул усса кIану дакьин дан

Шяравалу бацIан бур в 2 км к юго-востоку от районного центра — Гъази-Гъумучи, урчIахсса неххал зума Гъази-Гъумучатусса Койсу.

Халкь дакьин дан

Халкьуннал аьдад:

2002 шин - 119 инсантал [2]

2010 шин - 193 инсантал [1]Шаблон:Население

Часса уссарив дакьин дан

  • Чаринхъал, Муэддин — шаэр.
  • Ахмадхъал, Абдул Рамазаннал арс — халкьуннал архитектор СССР, лауреат Паччах1лугърал премия СССР.
  • Хаппалаев, Юсуп Рамазанович — Дагъустаннал АССР аьшукь
  • Омаршаев, Абдурахман Гасанович — шаэр.
  • Адамов, Адам Магомедович — шаэр.