ХIуллал-ХIажихъал МахIаммада

ХIуллал-ХIажихъал МахIаммада (1826-1896), Лакку шаэр.

Увссар I826 шинал Гъумук. ЧIивину унува чагуртну лавгун, хьуну ур цIадурксса заргал. Цала хамавну накьичирттай дурсса МахIммадал арцу-мусил давурттив, басласавурттах бурувгун, цимилагу ларсун дур выставкардай ккаккан дан.

МахIаммада ивкIун ур дунияллия хавар бусса: кказитру, журналлу бучIан байсса, оьрус, парс ва турк маз кIулсса, чIявуну личIи-личIисса билаятирттайн лагайсса инсан. Га шава Гъумук усса чIумал, ваца клубравун кунма, ганачIан дуссухун батIайсса бивкIун бур назмурду ляхъан дайсса, миннух шавкь дусса инсантал.

Цала заргалнал сянатрал бувсса кунма, МахIаммадал махъ бур аьщуйн щусса, итталу дацIансса сурат дуллалисса.