ЦӀахъюр (цӀахъ. йихъбы ) – ккавкказуллал халкьри. ЦӀахъюррал аьдад 45 азара инсан. ЦӀахъюр бусурманни.

Дагъусттаннал халкьру
1-"цачӀу", 2-ярусса, 3-дарги, 4-курал, 5-лак, 6-табасаран, 7-агъул, 8-рутӀул, 9-цӀахъюр, 10-къумукь, 11-нугъай, 12-азирбижан, 13-оьрус
ЦӀахъюр халкьуннал ттугъ[1]

]]

  1. Цаппара Аьрасат халкьуннал ттугьру