Шаъбан барз (аьрабнал маз شعبان)

Шаъбан зуруй буллалисса ххуймур чIяву шайссар арулцIалилла ва бахчу бакъа гьаз шайссар ссавруннайн. МухIаммадлул зума дугьайсса диркIун дур щалва Шаъбан зуруй. Щалва зуруй зума дугьан къабюхълахъиманан бучIиссар шанна зума дугьан зурул байбихьулий, ялагу шанна зума дугьан зурул дянив - 13, 14, 15 - гьантрай ва шанна зума дугьан зурул ахирданий.[1]

мухӏаррамсафаррабиоьл-аввалрабиоь-ссаниджумадул-уладжумадул-ахирраджабшаъбанрамазаншаввалзулкьаъдазуль-хӏижжа

ПримечанияПравить

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит