Швед маз

А а (À à) B b C c D d E e (É é) F f G g H h
I i J j K k l l M m N n O o P p
Q q R r S s T t U u (Ü ü) V v W w X x Y y
Z z Å å Ä ä Ö öкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.