Эстон (эст. чӀяру аьдад: eestlased) – Эстониянал финно-угорнал халкьри. Эстон халкьуннал аьдад 1,1 млн. инсан. Эстон халкь ххачпарасти.

Эстон халкькьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.