Аллагь (аьраб. الله‎ [ʔalˤːɑːh] ягу [ʔɑɫˈɫɑːh], махъ мукъуй бивхьуну — «Аллагь цурдалусса») ягу (аьраб. اللّٰه (хав.)) –

Аллагь
Дурсса чичру Аллагь Аьрабнал мазрай.
Аллагь

Аллагьнал цӀарду дакьин дан

Ва Аллагьнал цӀарду:

«Аллагь, ар-РахІман, ар-РахІим, ал-Малик, ал-Къуддус, ас-Салам, ал-Муъмин, ал-Мугьаймин, ал-ГӀазиз, ал-Жаббар, ал-Мутаккабир, ал-Халикъ, ал-Бариъ, ас-Мусаввир, ал-Гъаффар, ал-Къагьгьар, ал-Вагьгьаб, ар-Раззакъ, ал-ФаттахІ, ал-ГӀалим, ал-Къабид, ал-БаситӀ, ал-АгӀла, ал-Акрам, ал-Илагь, ал-ХІафиз, ас-СамигӀ, ал-Басир, ал-ХІаким, ал-ЛатӀиф, ал-Хабир, ал-ХІалим, ал-ГӀазим, ал-Гъафур, аш-Шакур, ал-ГӀалий, ал-Кабир, ал-МукъситІ, ал-ХІасиб, ал-Карим, ар-Ракъиб, ал-Мажид, ал-ВасигӀ, ал-ХІаким, ал-Вадуд, ал-Мажид, ал-Халакъ, аш-Шагьид, ал-ХІакъкъ, ал-Вакил, ал-Къавий, ал-Матин, ал-Вали, ал-ХІамид, аш-Шакур, ал-ГӀалим, ал-Къагьгьар, ал-Къадир, ал-Къариб, ал-ХІайй, ал-Къайум, ал-Мали́к, ал-Мавла, ал-ВахІид, ал-АхІад, а-Самад, ал-Къа́дир, ал-Мукътадир, ал-Мукъаддим, ал-Муаххир, ал-Аввал, ал-Ахир, аз-Загьир, ал-БатӀин, ан-Насир, ал-МутагӀали, ал-Барру, ат-Тавваб, ал-Жамил, ал-ГӀафувв, ар-Рауф, ал-Жавад, ар-Рафикъ, ал-Гъаний, ас-Сабур, Зул-Жалали вал Икрам, аш-ШафигІ, атІ-ТӀаййиб, ал-МухІсин, ал-МугӀтӀи, ал-Маннан, ал-Варис, ар-Рашид, ан-НафигӀ, ал-Маликулмулк, ал-Мужиб, ан-Нур, ал-Гьади, ал-БадигӀ, ал-Ба́къи».

Кьурандалий Аллагь дакьин дан

 
Вай махъ Аьраб мазрай чичру: 1. алиф 2. гьамза васль 3. лям 4. лям 5. шадда 6. ххалул ялттусса алиф 7. гьа.

Халкьуннал ттугъру дурсса чичругу «Аллагь» гандал дакьин дан

 
Иракърал ттугъ дурсса чичругу Такбир танах
 
Саоьдуллал Аьрабусттаннал ттугъ дурсса чичругу Исламрал караматрал лишан вихшалардал гандал
 
Афгъанисттаннал ттугъ дурсса чичругу Шагьадат гандал
 
Ираннал Ттугъ дурсса чичругу «Аллагь»

Аллагьнал луттирду дакьин дан

Исламрал лу — Кьуран. Му бакъа Аллагьнал гьан бувсса ккалли байссар Тора (Таврат), Псалтырь (Забур) ва Евангелие (Инжил). Мунияту жугьутӀигу кашишталгу Аллагьнайн бакъа цайми затиттайн икрам буллайминнавх ккалли къабайссарча, а байссар ккалли «Луттирал агьлукунма».

Ссылкарду дакьин дан  Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.