Бюрх (латIин Cervidae ) хIайванни.

Бурхьнимур бюрни ягу ницсса бюрни
Ццумур бюрникьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.