Хӏайван (чӏяру аьдад Хӏайвант латӏин Animalia)[1]

Хӏайвант

Жунма кӏулли хӏайвант бикӏайшиву урттулсса дукаймигу, дикӏулсса дукаймигу. Му багьайссар ичӏаллил хӏайвантирттайнгу, вахӏшиминнуйнгу. Ав, бюрх, бюрни, варани, ку, тта, гьинта, оьл, ниц, къяча, бугъа, дунгъуз, буркӏ, пил, ттукку, кьяца, цӏуку, чу, ккацца, балчан – вай урттулсса дукайми хӏайвантри. Ккаччи, барцӏ, цулчӏа, цуша, цӏиникь, аслан, къаплан – вай дикӏулсса дукайми хӏайвантри. Бюрх анаварну лихъайсса хӏайван бур. Амма бурцӏил бюрх бувгьунни. Утти бурцӏил га букантӏиссар. Асландалухьхьун гьинта биривунни.

Хӏайвандалул базурду

дакьин дан

Кьяца ичӏаллил хӏайванни. Ва дикӏ дукай хӏайван бакъар. Ва уртту дукай хӏайванни. Кьяцлул кӏива хъи буссар. Кьяцлул хъиртту бикӏайссар ккуртта бивкӏсса. Кьяцлул хъиртту кӏура-кӏура бавссагу бикӏайссар. Кьяца ччаннай бавцӏуну бикӏайссар. Хӏайвандалул хьхьичӏми ччаннайн ссанну учайссар. Ссан – му хӏайвандалул хьхьичӏмур ччанни. Кьяцлул магъ чӏириссар. Кьяцлул ссирссилтту къадикӏайссар, амма чӏири бикӏайссар. Кьяца бурхьнисса хӏайванни. Вана цӏуку. Цӏуку кьяцлул чутри. Цӏуку ццуссар. Кьяцлул ва цӏукул оьрчӏайн гада учайссар.

Примечания

дакьин дан
  1. Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)  Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.