ХӀайван

(ТӀайла дуккан «ХIайван»)

ХIайван (чIяру аьдад ХIайвант латIин Animalia)[1]

ХIайвант

Жунма кIулли хIайвант бикIайшиву урттулсса дукаймигу, дикIулсса дукаймигу. Му багьайссар ичIаллил хIайвантирттайнгу, вахIшиминнуйнгу. Ав, бюрх, бюрни, варани, ку, тта, гьинта, оьл, ниц, къяча, бугъа, дунгъуз, буркI, пил, ттукку, кьяца, цIуку, чу, ккацца, балчан – вай урттулсса дукайми хIайвантри. Ккаччи, барцI, цулчIа, цуша, цIиникь, аслан, къаплан – вай дикIулсса дукайми хIайвантри. Бюрх анаварну лихъайсса хIайван бур. Амма бурцIил бюрх бувгьунни. Утти бурцIил га букантIиссар. Асландалухьхьун гьинта биривунни.

ХIайвандалул базурдуПравить

Кьяца ичIаллил хIайванни. Ва дикI дукай хIайван бакъар. Ва уртту дукай хIайванни. Кьяцлул кIива хъи буссар. Кьяцлул хъиртту бикIайссар ккуртта бивкIсса. Кьяцлул хъиртту кIура-кIура бавссагу бикIайссар. Кьяца ччаннай бавцIуну бикIайссар. ХIайвандалул хьхьичIми ччаннайн ссанну учайссар. Ссан – му хIайвандалул хьхьичIмур ччанни. Кьяцлул магъ чIириссар. Кьяцлул ссирссилтту къадикIайссар, амма чIири бикIайссар. Кьяца бурхьнисса хIайванни. Вана цIуку. ЦIуку кьяцлул чутри. ЦIуку ццуссар. Кьяцлул ва цIукул оьрчIайн гада учайссар.

→ →Править

ПримечанияПравить

  1. Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)  Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.