ВичӀи (латӀин auris ) — инсаннал ва хӀайваннал базур.

ВичӀи



кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.