Инсан (латӀин. Homo sapiens sapiens)

Инсан (адимина ва хъамитайпа)

Инсаннал чурххал базурдуПравить

Инсаннал (адиминал ва хъамитайпалул) чурх.

Инсаннал чурххал хьхьичӀалу: ХьхьичIалу тӀисса хьхьичӀмур чул тӀиссар. Чурххал хьхьичӀмур чулий буссар хъазам, яларай – лякьа. Лякьа кӀидарчӀусса куннасса дуссар. Лякьа кӀидачӀлачӀисса кӀанайн лялу учайссар.

Инсаннал чурххал махъалу: Махъмур чулийн махъалу учайссар. Ялагу учайссар махъмур чулийн, ттиликӀ, куну. Махъмур чулий буссар бархӀ. БурхӀалмур чулул дяниваллийн бянивсса учайссар. Бянивссаннуяр ялавай буссар бухчӀинсса.

Править

БакӀ, чурх, кару, ччанну – инсаннал базурдур.  Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.