Лакрал районналийсса ДучӀиннал шяравалу дирхьуну дуссар ЛухӀуваллил зунттул чулуха нанисса Арчаваллил ухнилу ЦӀадакъа бакӀуй. Март зуруй 1944-ку шинал щарнил агьалий хӀукуматрал амрулийн бувну гужрай бизан бувссар Аухуллал аьрщарайн. 1992-ку шиная шихунмай ЦӀусса лакрал агьалий бизлай буссар Аухуллал аьрщарая ЦӀусса миналийн, МахӀачкъалалия арх дакъасса аьрщарайн. ДучӀиннал шяраваллил советравун духлахиссар кӀира шяравалу: ДучӀи ва НицӀавкӀул. Ялагу буссар статус къадуллусса, амма лаккуя бизан бувния шинмай ДучӀиннал советравун бухлахисса шанна шяраваллил агьали: Маркьиял, ГьаркӀассиял, Сундаралиял

ЦӀусса миналий «статус сельского поселения» буллуссар Дагъустанал халкьуннал собраниялул хӀукмулин бувну 2013 шинал мартрал 28-ний.

ЦӀусса миналий цалчинсса шяраваллил хьунаманал бувчӀавуртту хьуссар 2016 шинал сентябрьданул 18-ний.