Зувиллий ххюва

Зувиллий ххювааьдад 35.

35
35 is a tetrahedral numberкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.