Зуль-хIижжа (аьрабнал маз ذو الحجة)

Зуль-хIижжа зуруй дуссар яла хъунмур бусурманнал байрам – Эд-аль АьдхIа (Кьурбан байрам). Кьурбан-байрам дагьайссар 10-чинмур кьинилин Зуль-хIижжа зурул. Ва зуруй бусурмантал лагайссар хIажлин – биттур дан Исламрал агьамсса тIалавшинна – Исламрал ца ттарцI, ва зуруву дуссар ялагу ца ххирасса кьини – Аьрафат кьини. Зуль-хIижжа зурул 9 чинмур кьини хIажлин лавгмий бацIайссар Аьрафат зунттуй. Аьрафат – кьини хъинну хъинссар бувккуну азарилла сура «Ихлас» (Кьулгьу) байбивхьуну «Бисмиллагьи ррахIмани ррахIим» тIисса мукъурттия. Аьрафат – кьини дугьайссар зума (хIажлий лавгминнал му кьини зума къадугьайссар).[1]

ПримечанияПравить

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит