Зунттал марий

Зунттал марий (зунттал мар. Кырык мары; луговомар. Курык марий) – Аьрасатнал марий халкьри. Зунттал марий халкьуннал аьдад 50 ягу 135 азара инсан. Зунттал марий халкь ххачпарасти.

Зунттал марийкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.