Кьакьари (латӀин crus) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Кьакьарикьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.