Манси (ман. меньдси, моансь) – Аьрасатнал финно-угорнал халкьри. Манси халкьуннал аьдад 12 азара инсан. Манси халкь ххачпарасти.

Манси халкькьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.