Нюжмар (арулва гьант)

Нюжмар

Нюжмардий арулва гьантта бикӀайссар.

Нюжмар дийсса кьинирдуПравить

  • Нюжмардул цалчинмур гьантлуйн итни учайссар.
  • Нюжмардул кӀилчинмур гьантлуйн тталат учайссар.
  • Нюжмардул шамилчинмур гьантлуйн арвахӀ учайссар.
  • Нюжмардул мукьилчинмур гьантлуйн хамис учайссар.
  • Нюжмардул ххюлчинмур гьантлуйн нюжмар учайссар.
  • Нюжмардул ряххилчинмур гьантлуйн ххуллун учайссар.
  • Нюжмардул арулчинмур гьантта алхӀатри.