Нюжмар (ххюлчинмур гьант)

Нюжмарнюжмардул ххюлчинмур гьанттар.



кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.