Туниу (латӀин nervus) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Туниукьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.