Удмурт (удм. цурдалу аьдад: Удмурт; чIяру аьдад: Удмуртъёс) – Аьрасатнал финно-угорнал халкьри. Удмурт халкьуннал аьдад 660 азара инсан. Удмурт халкь ххачпарасти.

Удмурт халкькьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.