Футбол (ингил football) — ччаннах ттуплий буккайсса тӀуркӀур. Футболданий буккайссар майданнив (: футболданул майдан).

Футболкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.